Tidigare projekt


Nedan följer en kort beskrivning av några utvalda projekt och andra insatser som vi avslutat genom åren. För några av dem finns projektrapporter och annat informationsmaterial samlat under PUBLIKATIONER


Kompetensframgången Livsmedel

Genom projektet Kompetensframgången livsmedel har vi erbjudit små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i Skåne en behovskartläggning för att synliggöra framtida kompetensbehov. Målet är att hjälpa företagen att säkra framtidens kompetenser som behövs för att främja tillväxt, hållbarhet och global konkurrenskraft.

Du kan läsa mer om det hur vi arbetade i projektet här.

Två kvinnor i skyddskläder som står och tittar på en digital skärm

GO – hållbar tillväxt inom livsmedel

Bland startups, små och medelstora företag i livsmedels- och förpackningsnäringen finns en otrolig innovationskraft, men de som vill växa stöter ofta på hinder och behöver hjälp. Det finns ett system av organisationer som kan hjälpa till med rådgivning, affärsutveckling eller kapital, men av olika anledningar kan det vara svårt för företag att hitta rätt i systemet och
få rätt hjälp utifrån sina egna behov och var de befinner sig i sin tillväxtresa.

Syftet med projektet GO var att ge förutsättningar för en hållbar tillväxt och grön omställning hos små och medelstora företag inom livsmedels- och förpackningsnäringen i Skåne. Vi arbetade med tre olika spår:

  1. Testa, utvärdera och utveckla innovationsstödsystemet för SMF inom livsmedelsnäringen.
  2. Genomföra ett antal omvända pitchar för att skapa samverkan mellan stora och små företag.
  3. Ge företagen verktyg och metoder för att jobba med grön omställning.

Resultat från arbetet med innovationsstödsystemet:

  • Det skapades en bild av fortsatt arbete kring tre områden: finansiering, testbädd, marknadstillgång.
  • Aktörer har lärt känna varandra inom stödsystemet, vilket kan medföra att de ser på företagens behov på liknande sätt.
  • Det blev en samsyn kring vad företagen behöver – validering, nya modeller, potentiella samarbeten – och hur stödsystemet kan tillgodose detta på ett bättre sätt.

Resultat från omvänd pitch

  • Deltagande små och medelstora företag (SMF) fick en inblick i de stora företagen och de stora företagen fick en förståelse för de svårigheter som SMF möter på grund av rådande produktionskedjor.
  • Mötena ledde till konkreta affärer för några.

Resultat från seminarieserie om grön omställning

  • De som deltog fullt ut var nöjda och fick verktyg för sitt arbete med grön omställning.
  • De som hade rätt förväntningar och kompetensnivå fick med sig saker de kunnat omsätta i sina företag.

Konkreta resultat för företagen

Efter en omvänd pitch har Laziza utökat sin affär med Smurfit Kappa till andra segment och produkter, baserat på de insikter man fick. Laziza fick också en affär med MCC Sweden och är nu deras leverantör av etiketter.

Sadoo och Laziza fick upp ögonen för möjligheterna att kontraktstillverka för andra växande SMF inom livsmedel. De kommer framöver kontraktstillverka till bland annat Mossagården.

Att bli inbjuden i det här sammanhanget känns helt avgörande för min framtid som matinnovatör. Trots att vi som deltar producerar vitt skilda varor och befinner oss på olika utvecklingsnivåer, visar det sig att vi har samma utmaningar och frågeställningar. Diskussionerna är enormt givande och öppnar nya möjligheter till samarbeten som man inte ens visste var möjliga. Min förpackningsresa har nu fått en ny riktning och jag vet nu vem jag ska ta kontakt med när det är dags.”​

/Cecilia Vikbladh, grundare av Cecilias Sejtan/Veggivore efter en omvänd pitch med Smurfit Kappa och MCC

Evalotte Dahlgren, kvalitets- och produktutvecklingschef på Saturnus, om seminarieserien i GO.

Projektet leddes av Livsmedelsakademin i samarbete med Packbridge och Krinova. Det finansierades av Reac-EU, en insats inom EU:s regionala utvecklingsfond och Region Skåne


Solenergiproduktion på jordbruksmark 

Att använda jorden för att både producera mat och solenergi – solbruk – kan vi göra det i Skåne? Vilka grödor och solcellssystem är i så fall bäst att kombinera för att optimera produktionen av BÅDE livsmedel och el? Vilka grödor passar? Hur ska solcellssystemet designas? Hur kan yta som inte går att skörda användas? Hur kan biologisk mångfald gynnas? Hur mycket mat och el kan marken ge? Och hur kan kombinationen bidra till att stärka lantbrukarens hållbarhetsaffär och den skånska produktionen av både livsmedel och el? 

Tillsammans med Region Skåne undersökte vi intresset för att skapa ett forskningsprojekt i Skåne, där forskare på en testanläggning undersöker hur jordbruk och solproduktion effektivt kan kombineras på samma mark utifrån våra skånska förhållanden. Arbetet resulterade i en ansökan till ERUF om ett forskningsprojekt.

Vi är mycket nöjda med förstudien som Livsmedelsakademin har hållit i. Både deras projektledare och kollegor har bidragit till stort engagemang hos många aktörer, vilket har varit helt avgörande för det fina resultatet. Livsmedelsakademin har både tagit hänsyn till Region Skånes önskemål och kommit med egna initiativ för att utforma och strukturera innehållet i förstudiens process. Det har varit ett gediget arbete som är en mycket bra grund för det projekt om solbruk som Region Skåne nu planerar att starta”.

/Jens Sörvik, enhetschef, Regional utveckling Miljö och hälsa på Region Skåne


Förstudie cirkulär livsmedelskedja

Under juni 2021 initierade Region Skåne ett arbete inom cirkulär ekonomi med start inom livsmedelsområdet. Livsmedelsakademin fick, tillsammans med IUC Syd och Packbridge, i uppdrag att med utgångspunkt i innovationsagendan göra en förstudie om utveckling och etablering av ett cirkulärt utvecklingscentrum. Livsmedelsnäringen har ofta underutnyttjade restflöden som kan användas för nya affärsmöjligheter som både förbättrar lönsamheten och minskar belastningen på miljö och klimat. Förstudien resulterade i en ansökan till ERUF om att bygga upp en cirkulär utvecklingshub för livsmedelsnäringen.

broccolibukett omgiven av en massa blad från plantan

Cirkulär livsmedelskedja

Projektet Cirkulär livsmedelskedja syftade till att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan – i primärproduktion, förädling, förpackning, grossist, handel och hos konsument. Målet var att ta tillvara de affärsmöjligheter som en cirkulär livsmedelskedja kan ge upphov till. Vi drev projektet tillsammans med IUC Syd och Packbridge.

Genom att sammanföra kunskaper, erfarenheter och aktörer inom hela livsmedelskedjan, från producent till konsument, tittade vi på vilka orsakerna är till matsvinn och hur dessa bäst kan överbryggas. Grundtanken var att enskilda aktörer eller verksamheter inte på egen hand kan tackla den globala utmaningen i livsmedelskedjan vi nu står inför.


INCluSilver

År 2030 kommer 60 procent av Europas befolkning vara över 65 år. Att fler och fler når en allt högre ålder, ställer stora krav på sjukvården, men också på
att snabbt hitta nya och innovativa lösningar kring mat, måltid och nutrition.

INCluSilver har varit det hittills största projektet i Europa för bättre mat och måltidslösningar för äldre. Projektet leddes av Livsmedelsakademin i samarbete med sju andra länder. Det avslutades i januari 2020. Totalt delade vi ut 30 miljoner kronor i så kallade innovationscheckar. Sju svenska entreprenörer i Sverige fick ekonomiskt stöd. I februari 2020 avslutades projektet.

Resultatet i korthet

275 SMEs (små- och medelstora företag) har fått stöd från INCluSilvers helpdesk. 60 SMEs har deltagit i gränsöverskridande evenemang för matchning. 90 små och medelstora företag är partner i 26 projekt som beviljats stöd inklusive 14 gränsöverskridande projekt. 34 INCluSilver-evenemang har nått 2 695 individer. Tre innovationsgillen har samlat deltagare från åtta länder. Två evenemang för nätverkande och innovationsträning har genomförts i Budapest och i Paris
med 62 deltagare från Europa.

två äldre händer i kors, på ett ben.


Fiskare ombord på sin båt

Färsk fisk från hav till bord

Under 2018 – 2020 har Livsmedelsakademin och Marint centrum i Simrishamn drivit projektet Färsk fisk från hav till bord. Målet med projektet var att bidra till utvecklingen av en mer konkurrenskraftig och hållbar fiskenäring i Skåne genom att arbeta för en ökad efterfrågan på lokalt landad fisk från det kustnära fisket. Framförallt har vi velat öka kunskapen om det kustnära fisket, bygga långsiktiga nätverk mellan aktörer inom näringen och ge dem verktyg att själva utveckla sina verksamheter.

Under projektet har vi tillsammans med yrkesfiskare, fiskförädlare, fiskgrossister, butiksmedarbetare, kockar och fler har skapat grunden för nya spännande samarbeten med lokal fisk i fokus. Olika aktörer har drivit och fortsätter driva utveckling som gynnar fiskenäringen. Det finns flera nya projekt och initiativ där fiskenäringen i samarbete med andra kommer arbeta vidare med bland annat nya produkter på fisken från det kustnära fisket.


Smaka på Skåne

2008 hade intresset för närproducerad mat börjat växa, men det fanns inget långsiktigt sätt för handeln att arbeta med och nå producenterna. Tillsammans med ett antal handlare i Skåne startade vi Smaka på Skåne i butik. Målet var att utveckla Skåne som kulinarisk region genom att sätta fokus på lokal mat och dryck.

Under åren har många småskaliga livsmedelsproducenter och handlare utvecklats med vårt gemensamma varumärke, Smaka på Skåne. Varumärket har använts i upp till 45 butiker och redan år 2016 hade produkter som skyltades upp med Smaka på Skåne i medlemsbutikerna en omsättning på uppskattningsvis 65 miljoner kronor årligen.


Måltidsglädje i offentlig sektor

2008 höll vi ett innovationsgille i Höör. Närvarande var människor som arbetade i livsmedelsnäringen, äldreomsorgen, på sjukhus och ett antal entreprenörer. Vi såg här att det saknades plattformar mellan kommun, sjukhus, näringsliv och akademi och startade ett arbete med en modell för måltidsglädje i äldreomsorgen som implementeras i ett antal kommuner. Politikernätverket bildades. Vi arbetade med ett stort sjukhusprojekt i Trelleborg och det sattes en ny norm för mat på sjukhus.


Open innovation training programme

Open Innovation Training Programme var ett kompetensutvecklingsprogram i öppen innovationsmiljö. Syftet var att ge medarbetare i våra partnerföretag förmåga att kunna orientera sig och dra nytta av de förändringar som sker i samhället, på marknaden och bland kunder och konkurrenter. Deltagarna fick också kunskap och förståelse för hur förnyelse och innovation kan bedrivas i livsmedelsföretag.

Livsmedelsakademin har hittills genomfört programmet i tre omgångar.