Avslutade satsningar

Nedan följer en kort beskrivning av några utvalda projekt och andra insatser som vi avslutat genom åren. För några av dem finns projektrapporter och annat informationsmaterial samlat under PUBLIKATIONER

Cirkulär livsmedelskedja

Projektet Cirkulär livsmedelskedja syftade till att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan – i primärproduktion, förädling, förpackning, grossist, handel och hos konsument. Målet var att ta tillvara de affärsmöjligheter som en cirkulär livsmedelskedja kan ge upphov till. Vi drev projektet tillsammans med IUC Syd och Packbridge.

Genom att sammanföra kunskaper, erfarenheter och aktörer inom hela livsmedelskedjan, från producent till konsument, tittade vi på vilka orsakerna är till matsvinn och hur dessa bäst kan överbryggas. Grundtanken var att enskilda aktörer eller verksamheter inte på egen hand kan tackla den globala utmaningen i livsmedelskedjan vi nu står inför.


INCluSilver

År 2030 kommer 60 procent av Europas befolkning vara över 65 år. Att fler och fler når en allt högre ålder, ställer stora krav på sjukvården, men också på
att snabbt hitta nya och innovativa lösningar kring mat, måltid och nutrition.

INCluSilver har varit det hittills största projektet i Europa för bättre mat och måltidslösningar för äldre. Projektet leddes av Livsmedelsakademin i samarbete med sju andra länder. Det avslutades i januari 2020. Totalt delade vi ut 30 miljoner kronor i så kallade innovationscheckar. Sju svenska entreprenörer i Sverige fick ekonomiskt stöd. I februari 2020 avslutades projektet.

Resultatet i korthet

275 SMEs (små- och medelstora företag) har fått stöd från INCluSilvers helpdesk. 60 SMEs har deltagit i gränsöverskridande evenemang för matchning. 90 små och medelstora företag är partner i 26 projekt som beviljats stöd inklusive 14 gränsöverskridande projekt. 34 INCluSilver-evenemang har nått 2 695 individer. Tre innovationsgillen har samlat deltagare från åtta länder. Två evenemang för nätverkande och innovationsträning har genomförts i Budapest och i Paris
med 62 deltagare från Europa.

två äldre händer i kors, på ett ben.


Fiskare ombord på sin båt

Färsk fisk från hav till bord

Under 2018 – 2020 har Livsmedelsakademin och Marint centrum i Simrishamn drivit projektet Färsk fisk från hav till bord. Målet med projektet var att bidra till utvecklingen av en mer konkurrenskraftig och hållbar fiskenäring i Skåne genom att arbeta för en ökad efterfrågan på lokalt landad fisk från det kustnära fisket. Framförallt har vi velat öka kunskapen om det kustnära fisket, bygga långsiktiga nätverk mellan aktörer inom näringen och ge dem verktyg att själva utveckla sina verksamheter.

Under projektet har vi tillsammans med yrkesfiskare, fiskförädlare, fiskgrossister, butiksmedarbetare, kockar och fler har skapat grunden för nya spännande samarbeten med lokal fisk i fokus. Olika aktörer har drivit och fortsätter driva utveckling som gynnar fiskenäringen. Det finns flera nya projekt och initiativ där fiskenäringen i samarbete med andra kommer arbeta vidare med bland annat nya produkter på fisken från det kustnära fisket.


Smaka på Skåne

2008 hade intresset för närproducerad mat börjat växa, men det fanns inget långsiktigt sätt för handeln att arbeta med och nå producenterna. Tillsammans med ett antal handlare i Skåne startade vi Smaka på Skåne i butik. Målet var att utveckla Skåne som kulinarisk region genom att sätta fokus på lokal mat och dryck.

Under åren har många småskaliga livsmedelsproducenter och handlare utvecklats med vårt gemensamma varumärke, Smaka på Skåne. Varumärket har använts i upp till 45 butiker och redan år 2016 hade produkter som skyltades upp med Smaka på Skåne i medlemsbutikerna en omsättning på uppskattningsvis 65 miljoner kronor årligen.Måltidsglädje i offentlig sektor

2008 höll vi ett innovationsgille i Höör. Närvarande var människor som arbetade i livsmedelsnäringen, äldreomsorgen, på sjukhus och ett antal entreprenörer. Vi såg här att det saknades plattformar mellan kommun, sjukhus, näringsliv och akademi och startade ett arbete med en modell för måltidsglädje i äldreomsorgen som implementeras i ett antal kommuner. Politikernätverket bildades. Vi arbetade med ett stort sjukhusprojekt i Trelleborg och det sattes en ny norm för mat på sjukhus.


Open innovation training programme

Open Innovation Training Programme var ett kompetensutvecklingsprogram i öppen innovationsmiljö. Syftet var att ge medarbetare i våra partnerföretag förmåga att kunna orientera sig och dra nytta av de förändringar som sker i samhället, på marknaden och bland kunder och konkurrenter. Deltagarna fick också kunskap och förståelse för hur förnyelse och innovation kan bedrivas i livsmedelsföretag.

Livsmedelsakademin har hittills genomfört programmet i tre omgångar.