Om oss

Livsmedelsakademins uppdrag är att starta och driva samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle som skapar framgång och ger unika möjligheter kring mat, dryck och måltid, och som kommer många människor till godo.

Vår vision är en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring. Vi skapar framgång för andra genom att driva samarbeten för framtidens mat, dryck och måltider.

Vår verksamhetsidé

Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle.

Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete med andra kluster, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är regionala, nationella och globala. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring.

Vår verksamhetsmodell

Vi ska vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta med mat, dryck och måltider. Genom bland annat spaningar och nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva. Våra möten, aktiviteter, nätverk och innovationsgillen skapar unika mötesplatser, bryter barriärer och får det oväntade att hända. Vi skapar värde genom att driva projekt som stödjer vår vision och verksamhetsidé i öppna och inkluderande processer som bygger långsiktigt förtroende.

Vi arbetar med frågor som är för stora och komplexa för att enskilda aktörer ska kunna driva dem på egen hand. I första hand bidrar vi till att lösa de komplexa problemen och möjliggör för nya företag, affärsmodeller och entreprenörer.

Våra aktuella fokusområden

Personlig hälsa och offentlig måltid

Med utgångspunkt i utmaningarna med god, tillgänglig och näringsriktig mat för alla, skapar vi förutsättningar för att mat och dryck ska bidra till ett hälsosammare liv. Vi gör detta i både våra projekt och nätverk. Politikernätverket samlar skånska politiker och högre tjänstemän för att utveckla samarbeten och skapa nya förutsättningar för framtidens offentliga måltid. I Nollvisionen för undernäring hos äldre samlar vi akademi, företag och samhälle för att ta fram en ny samverkansmodell för att eliminera undernäring till 2030. I INCluSilver har vi stöttat entreprenörer i Europa att hitta nya innovativa lösningar och ta fram fler hälsosamma produkter för den äldre befolkningen.

Ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem

I ett cirkulärt livsmedelssystem tas samtliga resurser tillvara. Det inkluderar biprodukter, matsvinn och matavfall från primärproduktion, industri, handel och hushåll. Men att skapa morgondagens livsmedelsnäring där resurserna tas till vara i varje del av värdekedjan är en utmaning som kräver samarbete över alla gränser. Och ett globalt perspektiv. Vi arbetar med flera projekt och nätverk som ger kunskaper och insikter som kan berika varandra. Vi ser stor potential i samarbetet med Food Valley of Sweden och anläggningen Foodhills i Bjuv, där cirkulära metoder kan utvecklas inom en snar framtid.

Skåne som kulinarisk region

I Skåne finns idag en stor marknad för småskalig dryck- och livsmedelsförsäljning. Vi har en handel som är engagerad och ett växande konsumentintresse för det lokala och det kulinariska Skåne. Genom ett långsiktigt och strategiskt arbete för att öka synlighet, tillgänglighet och kvalitet för skånsk mat och dryck, arbetar vi för att Skåne ska utvecklas som en kulinarisk frontregion. Våra främsta insatser har varit Smaka på Skåne och Färsk fisk från hav till bord.

En attraktiv livsmedelsnäring

Kompetensförsörjning är ofta en knäckfråga för att livsmedelsnäringen ska kunna växa och stärka sin konkurrenskraft. Därför arbetar vi med kompetensutveckling på flera plan. Vi driver nätverk där företag kan mötas i relevanta frågeställningar och vi driver studentnätverk med framtidens medarbetare från utbildningar inom och kopplade till livsmedel. Framtidens ledare är ett skräddarsytt utvecklingsprogram för lovande talanger hos våra partnerföretag. I utbildningen ingår gemensamma utvecklingsträffar, personliga utvecklingsplaner, och deltagarna får löpande individanpassad coaching.

Silver Label of Cluster Management Excellence

Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet för Cluster Management Excellence från European Cluster Excellence Initiative (ECEI), som drivs av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Labeln är en internationell standard för klusterorganisationer som används i över 45 länder. En silver label visar att klusterorganisationen arbetar professionellt. Den visar också att organisationen arbetar med ständiga förbättringar och har en framgångsrik utveckling av organisation och arbetssätt.

Våra finansiärer