Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Klimatomställning är den största utmaningen mänskligheten står inför och vi vet att vi behöver tänka nytt och göra smartare val, snabbare. Maten vi äter står idag för en betydande del av klimatbelastningen – och det betyder även att matsystemet är en del av lösningen. Vi behöver identifiera möjligheterna och helt enkelt växla upp förändringstakten på de sätt vi kan.

Maten är nära oss alla, hela livet, och valen vi gör spelar roll på individnivå, systemnivå och i det globala pusslet. Så, hur kan livsmedelsnäringen adressera utmaningarna? Genom att tydligare lyfta fram maten som den växande förändringskraft den faktiskt är!

Det finns inga universallösningar, men det finns en enorm outnyttjad potential till ökad hållbarhet i vårt nuvarande matsystem – linjära flöden där värdefulla resurser och synergier idag går förlorade kan modifieras och recirkuleras.

Omställningen till en mer cirkulär ekonomi pågår redan och kravbilden kring hållbarhet genom cirkuläritet ökar från styrande strukturer på alla nivåer. Här behövs samsyn och samarbete för att livsmedelsnäringen ska ligga i framkant. Vi tror att en utvecklingshubb som fokuserar på cirkuläritet kan fånga upp, sprida och skapa ny kunskap och på så sätt effektivt utveckla #CirkuLärdom i matsystemet.

Därför finns nu projektet cirkulär utvecklingshubb för livsmedel, en kraftsamling där fokus ligger på samarbete i gränslandet mellan företag, akademi och samhälle. Målet är just att utveckla kapacitet och på så sätt skynda på omställningen till ett cirkulärt hållbart livsmedelssystem där inga resurser går till spillo.

Under projekttiden identifierar och genomför vi ett antal konkreta pilotcase tillsammans med näringslivet – för att på så sätt testa de tvärsektionella samarbetsformer vi utvecklar under projektets gång.Vilka är vi?

I projektetets stygrupp sitter initialt IUC Syd (projektledare), Packbridge, Region Skåne, Krinova och Livsmedelsakademin.
Projektpartner är även Bjuvs kommun, Eslövs kommun, Hörby kommun, Simrishamns kommun, Malmö stad, Högskolan Krisitanstad, SLU och Lunds Universitet.