Livsmedelsakademins modell

Hållbar systemföränding, innovation, och tillväxt

Bli inspirerade

Utifrån regelbundna omvärldsspaningar håller vi koll på livsmedelsnäringens utveckling och vad som kommer hända framöver som påverkar näringens möjlighet att bli mer innovativ, konkurrenskraftig och hållbar. Kunskapen utgör grunden för nästa steg, där vi ringar in områden där vi kan bidra till att göra skillnad på systemnivå och samtidigt skapa värde för våra partner.

Idag ser vi att livsmedelssektorn behöver förhålla sig till både grön och cirkulär omställning, livsmedelsberedskap, nya typer av innovativa livsmedel och samtidigt upprätthålla bibehållen konkurrenskraft att möta allt mer hälso- och miljömedvetna konsumenters behov.

Bli involverade

Resultaten från omvärldsspaningar, samarbeten och analyser diskuterar vi i våra olika nätverk, i styrelsen och individuellt med våra partners för att säkerställa att det vi ser stämmer med våra gemensamma, långsiktiga utmaningar och mål. Målet är att tidigt identifiera just Livsmedelsakademins roll och säkerställa att vår unika kompetens kring matsystemet, hållbar systemförändring och innovation kan kopplas in där den behövs i de stora och komplexa frågorna som är för stora för enskilda parter att hantera på egen hand.

Utforska, utveckla och förädla nya eller befintliga idéer

När vi har identifierat ett område eller en fråga där vår partners, matsystemets och samhällets behov möts ställer vi upp en hypotes, som vi sedan stämmer av med några av våra partner som vi tror är intresserade av att arbeta långsiktigt med detta. Ett exempel kan vara näringslivets önskemål att arbeta med hållbar hälsa genom mat och samhällets behov av att skapa goda levnadsvanor hos ungdomar och prevention mot undernäring hos äldre. Vi kopplat även in akademin för att identifiera potentialen att omsätta forskning eller se behovet av ny forskning.

Därefter formulerar vi en tydlig utmaning som ligger på systemnivå och går i linje med vår vision, och börjar leta finansiering som kan matcha utmaningen. Deltagare från näringslivet, offentlig sektor och akademin ger oss tillsammans möjlighet att ändra systemet genom nya samarbeten och lösningar. Vi enas om vem som behöver delta för att utmaningen ska lösas på lång sikt och vi bildar ett kärnteam av intressenter som ska engagera sig för att hitta lösningar på utmaningen.

Tillämpa

När projektet är igång arbetar vi på olika nivåer för att nå förändring i systemet som leder till hållbar tillväxt och nya affärer. Dels sätter vi upp testbäddar och testar nya lösningar, det kan vara en kommun, företag eller grupper av företag. Dels jobbar vi på övergripande nivå där man kan behöva ändra lagstiftning eller påverka politiska beslut som kan hämma förändring eller tillväxt. Kopplat till innovationsagendan för Skåne kan vi t ex se hur ett aktivt påverkans- och kommunikationsarbete på nationell nivå kan leda till bättre förutsättningar för livsmedelsnäringen. Vårt arbete leder ofta till en ny standard, nya affärer, nya företag och ibland ny forskning eller möjlighet att applicera forskning på ett nytt sätt samt nytta för samhället.