Livsmedelsakademins modell

För systeminnovation, förändring och tillväxt

Bli inspirerade

Utifrån regelbundna omvärldsspaningar håller vi koll på livsmedelsnäringens utveckling och vad som kommer hända framöver som påverkar näringens möjlighet att bli mer innovativ, konkurrenskraftig och hållbar. Kunskapen utgör grunden för nästa steg, där vi ringar in problemområden genom så kallade innovationsgillen, en arbetsmodell utvecklad av Lunds universitet.

Idag ser vi tydligt att livsmedelssektorns huvudfokus framåt är att ställa om till en cirkulär ekonomi, nå övergripande miljö- och klimatmål, arbeta för en högre grad av självförsörjande samt ha konkurrenskraft att möta miljömedvetna konsumenters behov.

Bli involverade

Med resultaten från framsyns-arbetet gör vi interna eller externa workshoppar och ritar road maps för framtiden. Resultatet diskuterar vi i våra olika nätverk, i styrelsen och individuellt med våra partners för att säkerställa att det vi ser stämmer med företagens långsiktiga utmaningar. Med den här processen kan vi tidigt identifiera gemensamma utmaningar där Livsmedelsakademins roll att hantera stora och komplexa frågor behövs, och där vår unika kompetens kring systeminnovation kan kopplas in.

Utforska, utveckla och förädla nya eller befintliga idéer

När vi har identifierat ett område eller en fråga där företagens och samhällets behov möts, till exempel företagens önskemål att arbeta mer hälsofrämjande och samhällets behov av prevention mot undernäring hos äldre, ställer vi upp en hypotes, som vi sedan stämmer av med några av våra partner som vi tror är intresserade av att arbeta långsiktigt med detta. På det här stadiet är även akademin involverad och potentialen för att omsätta forskning eller behovet av ny forskning, identifierat.

Därefter formulerar vi en tydlig utmaning som ligger på systemnivå och går i linje med vår vision, och börjar leta finansiering som kan matcha utmaningen. Det är också nu vi genomför det första innovationsgillet. Detta är ett systemiskt möte, där vi utgår från problemägarens berättelse och arbetar fram gemensamma lösningar med hela systemet på plats, så kallat “fast parallell action”. Vid ett “gille” finns deltagare från näringslivet, offentlig sektor och akademin på plats för att tillsammans se hur man kan “ändra systemet” genom nya samarbeten och lösningar. Vid dessa möten blir vi också överens om vem som behöver delta för att utmaningen ska lösas på lång sikt och vi bildar ett kärnteam av intressenter som ska engagera sig för att hitta lösningar på utmaningen.

Tillämpa

När projektet är igång arbetar vi på två nivåer för att nå förändring i systemet som leder till hållbar tillväxt och nya affärer. Dels sätter vi upp testbäddar och testar nya lösningar, det kan vara en kommun, företag eller grupper av företag. Dels jobbar vi på övergripande nivå där man kan behöva ändra lagstiftning eller påverka politiska beslut som kan hämma förändring eller tillväxt. Kopplat till innovationsagendan för Skåne kan vi t ex se hur ett aktivt påverkans- och kommunikationsarbete på nationell nivå kan leda till bättre förutsättningar för livsmedelsnäringen. Vårt arbete leder ofta till en ny standard, nya affärer, nya företag och ibland ny forskning eller möjlighet att applicera forskning på ett nytt sätt samt nytta för samhället.