Några röster om de höga elpriserna i södra Sverige

Skånska företagsledare inom livsmedelsnäringen gör nu gemensamt upprop kring de höga elpriserna i Södra Sverige. Här kan du läsa citat från några av dem om hur de drabbas och vad som behöver göras från nationell nivå.

Bengt Persson, vd GroPro

Vi har under många år varit bortskämda med låga energipriser och har inte rustat oss för att möta de extremt höga energipriser som nu drabbat i synnerhet södra Sverige. Här har vi en läxa att lära. Vi måste långsiktigt bygga oss en robustare elförsörjning. Den maningen gäller envar. Men dagens situation, med extrema prisskillnader mellan norr och syd, kräver omedelbara insatser för att inte skånsk livsmedelsproduktion ska slås ut. Därför manar jag Svenska kraftnät att här och nu, att i enlighet med EUs regelverk, öka mothandeln mellan norr och söder för att så långt möjligt utjämna de extrema prisskillnader som nu råder. Jag tror inte jag behöver understryka att det är mycket bråttom.

Hans Holmstedt, vd Lyckeby

Fortsatt orimligt höga elpriser får direkta konsekvenser för de redan hårt drabbade konsumenterna.  Prishöjningar blir en direkt följd, då vi kommer att bli tvungna att föra kostnadsökningen vidare i värdekedjan.

Den yttersta konsekvensen av riktigt höga elpriser (vilka vi sett den senaste veckan) kan långsiktigt leda till att energikostnaden kommer omöjliggöra produktion i Sverige och på så sätt stoppa vår förädlingsprocess. Detta kommer att drabba ca 400 sydsvenska producenter av stärkelsepotatis och en åkerareal om ca 8500 hektar svensk potatisodling, och vi riskerar att se en hel näring gå förlorad. Detta skulle i sin tur drabba livsmedelsindustrin och slutligen konsumenterna ytterligare ekonomiskt negativt.

Henrik Julin, vd Orkla Food Sverige

Elpriserna har ökat kraftigt för alla våra sju livsmedelsanläggningar i Sverige. Vi har under flera år arbetat med energieffektivisering för att minska vår förbrukning, men trots det är vi kraftigt påverkade av de extrema priserna. Vi är också djupt oroande över utvecklingen och riskerna med både elförsörjning och elpriser i Skåne samt andra delar av Sverige och hur det påverkar livsmedelsbranschen. Om situationen fortsätter kan det hota vissa livsmedelsproducenters möjligheter att fortsätta bedriva verksamhet.

Berith Apelgren, kommunikations- och hållbarhetschef, Pågen

Skåne och södra delarna av landet är Sveriges kornbod – det är härifrån ca 90 procent av all livsmedelsproduktion kommer. De skenande elpriserna leder därmed inte bara till dyrare mat, utan urholkar den svenska försörjningsförmågan och slår undan benen på både små och stora livsmedelsproducenter.

Hans Ramel, regionordförande LRF

Om inte något görs riskerar vi att många lantbrukare i södra Sverige ställer in delar av sin produktion och skjuter på investeringar i ett läge när vi i stället behöver öka matproduk­tionen.

Erik Kvarnmo, vd Ekobalans

Det är det omöjligt nå en konkurrenskraftig produktion när samtliga aktörer i en bransch påverkas och kostnaderna är helt snedfördelade. Resultatet kan bli att sydsvensk och därmed största delen av svensk livsmedelsförsörjning avstannar.

Per Frederiksen, vd Smurfit Kappa Skandinavien

Höjda elpriser gör sina avtryck på verksamheten och vi känner såklart en oro över utvecklingen framåt. I kraft av att vi är en samhällsviktig verksamhet och en ledande aktör på marknaden har vi en skyldighet gentemot våra kunder att leverera de förpackningar som de har behov av, oavsett vad som krävs. Mycket höga elpriser har en stor betydelse för produktionskostnaderna och i slutändan är det konsumenten som drabbas och inflationen späds därmed på ytterligare.

Eric White, vd Air Labels

I slutet av 2020 och framför allt 2021 stördes elmarknaden av torka och fel vind, högre pris på utsläppsrätter och genomförd minskning av el från kärnkraft och vips gick skillnaden mellan elområdena från försumbart till kaotiskt, 3 – 4 gånger månadskostnaden.

Under 2022 har kaoset accelererat och vi ser elprisskillnader på kortare pris på mer än 10 gånger mellan elprisområdena. Den kommande vintern kommer såklart driva på dessa trender med explosiv kraft. Detta är inte acceptabelt.

Jonas Hildingh, head of sales and marketing Nordic Sugar

Nordic Sugars verksamhet ligger liksom en stor del av den svenska livsmedelsindustrin i Skåne. Och här vill vi fortsätta verka. Vi är den enda sockerproducenten i Sverige och många livsmedelsproducenter är beroende av att vi kan leverera råvara till deras produktion. Stabila förutsättningar är helt avgörande för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot kunderna och samtidigt säkerställa att Sverige fortsatt är självförsörjande på socker. En osäker och utmanande energiförsörjning innebär alltså inte bara att Nordic Sugar drabbas utan påverkan stora delar av den svenska livsmedelsförsörjningen. Den skapar oerhörda störningar i livsmedelsproduktionen och riskerar därmed att många arbetsplatser kan försvinna i Skåne. Om inte läget stabiliseras kan det på sikt betyda att företagen väljer att etablera sig i andra länder med stora konsekvenser inte bara för Skåne utan för hela Sveriges arbetsmarknad.

Desirée Erlingsson, Regional VP Scandinavia, MCC Sweden AB

Elpriset har för oss gått från att vara en mindre kostnad till att vara en betydande andel av produktionskostnaden för etiketter. Följden av detta är höga prisökningar på förpackningar, vilket vi alla kunnat följa som en del i att priserna gått upp väsentligt på många produkter i butikshyllan. Med fortsatt höga elpriser och om bristen på elförsörjning förvärras, riskerar vi en situation där vi står utan förpackningar till samhällskritiska varor inom livsmedel och läkemedel, då produkterna helt enkelt inte får säljas utan produktinformation. På lång sikt påverkar detta också viljan och förmågan att investera och skapa arbetstillfällen i regionen. För oss är det viktigt att frågan om elförsörjning lyfts och att vi kan föra en dialog kring harmonisering av elpriser i landet men också ytterligare stöttning för att påskynda omställningen till förnybara källor.


Publicerat

i

av

Etiketter: