Skånes innovationsagenda

Livsmedel är ett av sex viktiga tillväxtområden som pekas ut i Skånes innovationsstrategi. Tillsammans med näringslivet, akademin och den offentliga sektorn har vi arbetat fram en handlingsplan som är godkänd av Forsknings och Innovationsrådet i Skåne (FIRS). Målet är att Skånes livsmedelsnäring ska växa hållbart med hjälp av innovation och gränsöverskridande samarbete. Livsmedelsakademin kommer ta en central roll för att stödja skånska aktörer i att genomföra den handlingsplanen tillsammans med Packbridge och Krinova.


Handlingsplanen innehåller sju insatsområden som näringslivet tillsammans med lärosäten och andra parter i Skåne pekat ut och som viktiga för att skapa en hållbar tillväxt genom innovation. Livsmedelsakademin driver eller är engagerad i flera projekt inom handlingsplanen.

De sju insatsområdena är

  • Bygga ihop ett cirkulärt utvecklingscentrum i Skåne, med fokus på restflöden och matsvinn.
  • Se till att ESS och Max IV används optimalt för innovativ produkt- och processutveckling inom livsmedel och förpackningar.
  • Utvidga de små företagens möjligheter att få tillgång till testmiljöer och anläggningar för småskalig produktion.
  • Öka materialåtervinningen av fossilbaserad och fossilfri plast från livsmedelskedjans förpackningar.
  • Öka möjligheterna för offentlig sektor att bli en innovationsdrivande arena, inte minst inom offentliga måltider.
  • Öka odlingen och produktionen av skånska växtbaserade livsmedel.
  • Utveckla AI, data och hållbar high-tech i livsmedelskedjan

Varje inriktning leds av ett universitet, klusterorganisation eller annan offentlig verksamhet och bygger på ett nära samarbete mellan olika aktörer.

Bakgrund

Under de senaste 15 åren har flera stora företag köpts upp eller av andra anledningar flyttat sina huvudkontor utomlands. Vid utflyttningen tar de med sig både forskning och utveckling, och viljan att investera i Skåne försvinner.

Regionens små och stora livsmedelsföretag är viktiga leverantörer av de livsmedel som dagens konsumenter frågar efter i allt högre grad, såsom bra djurhållning, hälsosamt och produkter som har tillverkats på ett hållbart sätt vad gäller miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Men för att nya idéer ska kunna bli produkter och företag ska kunna växa på ett hållbart sätt krävs bland annat nya samarbeten på tvärs av sektorer, stöd till entreprenörer och små och medelstora företag, ökad tillgång till forskningsbaserad kunskap samt till anläggningar där man kan utföra test, demonstrationer och småskalig produktion.

Regionens universitet och högskolor bedriver forskning i världsklass inom lantbruksvetenskap, biologi, växtforskning och livsmedelsvetenskap och de har ett tätt samarbete med livsmedelsföretagen. entreprenörer, forskare och företagare kan mötas för att utveckla en livsmedelsproduktion där allt i tillverkningsprocessen tas tillvara och inget går till spillo.  

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne är en sammanslutning av beslutsfattare från näringsliv och offentlig sektor som vill utveckla Skåne mot en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt.