Skånebönan

Större skördar och vidareförädling i Skåne

Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya växtproteiner, och en attraktiv plats för nya samarbeten och satsningar kring växtproteiner längs med hela värdekedjan.


Marknaden för växtbaserade proteinprodukter har växt med 16 procent de senaste tre åren och många bedömare indikerar ytterligare ökad efterfrågan. Men de svenskodlade proteingrödorna räcker inte till. Bara en liten andel av de växtbaserade proteinprodukter som produceras i Sverige är baserade på svenskodlad råvara, trots att odlingen har ökat de senaste åren. Det mesta går nämligen till djurfoder.

Enligt Jordbruksverket är det möjligt att möta den ökade efterfrågan hos konsumenterna, men det krävs att lönsamheten i odlingen ökar, att det utvecklas svenska livsmedel som konsumenterna väljer och fler industrier som bereder och förädlar råvaran vidare, så att den inte behöver skickas utomlands för förädling.

Förutom att möta efterfrågan hos konsumenter, finns det flera anledningar till att öka andelen odlade proteingrödor i Sverige. Ur ekonomisk synpunkt kan det till exempel vara kostsamt för livsmedelsindustrin att inte ha marginaler i form av lager. Ur miljö- och klimatsynpunkt handlar det bland annat om att baljväxter kräver mindre markanvändning och kan bidra till den biologiska mångfalden. Men inte minst handlar det om den svenska livsmedelsförsörjningen. Brist på råvaror gör oss beroende av import.

Skånebönan är en handlingsplan för detta

Skåne har förutsättningar att bli en ledande region gällande växtbaserat protein. Skånebönan är en idé, en plattform, eller ett löst ramverk, något som gör det möjligt att kraftsamla och flytta fram de skånska positionerna. För att nå framgång behöver hela den komplexa livsmedelskedjan göra en nära nog simultan förflyttning under många år. Därför är Skånebönan inte ett regelrätt projekt med ett slutdatum. Skånebönan kommer att finnas så länge behov finns av samling.  

Vi arbetar utifrån principen ”gräva där vi står” vilket betyder att vi utgår från det som redan finns i Skåne och det vi vet att vi är bra på. Dessutom vill vi hålla arbetet med Skånebönan praktiskt, konkret och enkelt.

Företrädare för skånska livsmedels- och lantbruksföretag, universitet och forskningsinstitutioner, samt offentliga aktörer antog Skånebönan som handlingsplan den 26 september 2022 på landshövdingens residens i Malmö.

För att nå dit har fyra delmål identifierats:

  1. Säkra beställning av proteingrödor från industrin och handeln till jordbruket
  2. Fler berednings- och förädlingsanläggningar i Sverige som svarar mot kedjans behov
  3. Tillgängliggöra aktuell kunskap så att den skapar nytta
  4. Nationell angelägenhet och fortsättning efter denna tvååriga handlingsplan

Handlingsplanen är ett levande dokument som kommer utvecklas gemensamt efter hand. Detta är startskottet för arbetet med att utveckla Skåne till en ledande region för nya växtproteiner.

Läs mer på Skånebönans hemsida