Nollvisionen för undernäring hos äldre

Merparten av de 2 miljoner som är äldre än 65 år bor hemma. Allt för många av dessa är eller riskerar att bli undernärda. Undernäring bland äldre är en dold folksjukdom som orsakar personligt lidande och kostar miljarder varje år i onödiga samhällskostnader. Livsmedelsakademin har nu, tillsammans med flera aktörer i ekosystemet runt den äldre individen, utvecklat en strategi för hur vi kan nå en nationell nollvision för undernäring hos äldre.


Undernäring bland äldre orsakar ett stort individuellt lidande. Undernäring kan nämligen ge leda till fallolyckor, trycksår, nedstämdhet och den försvårar dessutom tillfrisknandet vid sjukdom. Undernärda äldre besöker vården oftare än välnärda äldre, och de har dessutom längre vårdtider med högre risk för komplikationer och för tidig död.

Undernäring bland äldre kan bero på flera faktorer såsom sjukdom, ensamhet, sväljsvårigheter, bristande aptit, depression, låg tillgång till bra mat eller okunskap om mat hos ansvariga individer och organisationer. Ofta är det flera faktorer som samverkar.

Utmaningen med undernäring hos äldre är komplex men vi vet att den går att lösa. Vi vet dessutom att om vi inte agerar idag riskerar undernäringen bland äldre att skapa ett än större tryck på den redan idag hårt belastade vård och omsorgssektorn. Därför driver vi sedan år 2019 en Nollvision för undernäring hos äldre.

En av våra senaste satsningar inom ramen för visionen är Nätverket Noll undernäring. Här har alla som jobbar mot vår vision möjlighet att diskutera utmaningar och lära av varandra. Välkommen att delta genom att anmäla dig här!

Bred uppslutning för att få bort undernäringen

För att komma till rätta med problematiken kring undernäringen måste alla aktörer runt den äldre individen samverka och tillsammans sätta den äldre individen i fokus!

Därför har vi formerat ett starkt och handlingskraftigt partnerskap med livsmedelsföretag, teknikföretag, handel, kommuner, akademi och myndigheter. Tillsammans ska vi utarbeta strategier och lösningar för att bekämpa undernäringen, samtidigt som vi sätter den äldre individen i centrum.

Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm kommer under de första åren fungera som testbäddar där testpiloter ska genomföras och utvärderas. Resultatet ska bli en effektiv, skalbar och tillgänglig arbetsmodell för alla Sveriges kommuner och landsting att implementera.

Partnerskapet kring Nollvisionen för undernäring hos äldre

Undernäring hos vuxna äldre är ett mångbottnat problem med många utmaningar. Vi är tacksamma för möjligheten att delta som pilotkommun i ett innovationsprojekt där vi tillsammans får utveckla och prova olika lösningar – både på idéstadium och i praktik – i vår gemensamma vision att få bort undernäringen.

Ellen Hugosson, måltidsutvecklare i Kävlinge.

Individanpassade måltider

I centrum för våra åtgärder står måltiden. Måltiden skapar bland annat mening i livet och bidrar till social samvaro, och spelar en viktig roll för tillfrisknande och läkning.

Men måltiden måste anpassas utifrån den äldres situation och önskemål om vi ska kunna minska undernäringen.

Kunskapen om måltidens betydelse är dock låg hos många som arbetar med de äldre. Framför allt behöver mat och måltider bli en integrerad och prioriterad del av vård och omsorg, och kunskapen kring undernäring och matens betydelse inom vård- och omsorgens yrkesgrupper behöver öka. Dessutom sker de insatser som görs kring måltiden ofta idag i stuprör och i projektform, vilket gör dem kortlivade.

Ett komplext pussel har framträtt

Tryck på bilden för att utforska ekosystemet runt den äldre

Under 2019 genomförde vi en förstudie där ekosystemet runt den äldre kartlades, vilket genererade den projektplan som vi nu arbetar utifrån.

Fler än 65 olika offentliga och privata organisationer, beslutsfattare och anhöriga som på olika sätt ansvarar för den äldres välbefinnande har identifierats som en följd av detta arbete. Dessa arbetar ofta i stuprör, och med bristande kommunikation emellan sig, vilket gör att undernäringen kan komma smygande och vara svår att upptäcka.

Nollvisionen för undernäring hos äldre är finansierat av Vinnova under 2019-2024, och är en del av programmet Visionsdriven hälsa.


Läs mer på Nollvisionens hemsida

Engagera dig genom att gå med i ”Nätverket Noll undernäring”

Anmäl dig till nyhetsutskick om Nollvisionen

Kontakt: Amanda Allvin, projektledare