Offensiv innovationsagenda ska leda till ökad innovation och tillväxt inom livsmedelsnäringen

Livsmedel är ett av sex viktiga tillväxtområden som pekas ut i Skånes innovationsstrategi. Utifrån strategin har nu Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) beslutat om en agenda för hur Skånes livsmedelsnäring ska kunna växa hållbart med hjälp av innovation och samarbete mellan privat och offentlig sektor.

Skåne har potential att bli Europaledande på innovation inom livsmedel och förpackningar. Men förutsättningarna är att företag vill finnas och växa här, att här finns spetsforskning och att offentliga aktörer vill och vågar satsa på en innovationsagenda tillsammans med det privata näringslivet och akademin. 

Innovationsagendan för livsmedel innehåller sju insatsområden som näringslivet, lärosäten och andra parter i Skåne pekat ut och som viktiga för att skapa en hållbar tillväxt. De sju insatsområdena är:

  1. Bygga ihop ett cirkulärt utvecklingscentrum i Skåne, med fokus på restflöden och matsvinn.
  2. Se till att ESS och Max IV används optimalt för innovativ produkt- och processutveckling inom livsmedel och förpackningar.
  3. Öka tillgången till test- och demoanläggningar och underlätta för småskalig produktion.
  4. Öka äkta materialåtervinning av plast från livsmedelskedjans förpackningar.
  5. Öka möjligheterna för offentlig sektor att bli en drivande innovationsmiljö, inte minst inom offentliga måltider.
  6. Öka den svenska produktionen av växtprotein. Det behövs större och bättre proteinskördar som odlats på ett hållbart sätt.
  7. Ta tillvara teknik för att få fram bättre konsumentanpassade produkter, förbättrad hållbarhet och produktionsvinster.

Innovationsagendan kommer vara viktig inte minst för små och medelstora företag i efterdyningarna av Covid 19-pandemin, som gjort det svårt för många företag att överleva eller växa.

– Skåne ska vara en attraktiv plats för företag, forskare och entreprenörer inom livsmedelsområdet. Innovationsagendan pekar ut viktiga frågor att driva gemensamt de kommande åren, för att skapa ökad produktivitet och ett hållbart livsmedelssystem – vilket också Regionala utvecklingsnämnden har satt som mål. Här behöver vi kraftsamla i regionen och därför har det varit viktigt med en bred uppslutning till agendan, säger Anna Jähnke, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne.

Livsmedelsakademin kommer tillsammans med Packbridge och Krinova att ta en central roll för att stödja skånska aktörer i att genomföra innovationsagendan.

– Vi samlar näringslivet, akademin och den offentliga sektorn kring några konkreta gemensamma mål och skapar förutsättningar för att innovationsagendan ska kunna genomföras.  Vi behöver en gemensam målbild och tillsammans bygga bilden av det unika som Skåne kan erbjuda, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Skåne – en region med stor potential

Regionens små och stora livsmedelsföretag är viktiga leverantörer av de hållbart producerade livsmedel som dagens konsumenter frågar efter i allt högre grad. Men för att nya idéer ska kunna bli produkter och företag ska kunna växa på ett hållbart sätt krävs bland annat nya samarbeten på tvärs av sektorer, stöd till entreprenörer och små och medelstora företag, ökad tillgång till forskningsbaserad kunskap samt till anläggningar där man kan utföra test, demonstrationer och småskalig produktion.

Regionens universitet och högskolor bedriver forskning i världsklass inom lantbruksvetenskap, biologi, växtforskning och livsmedelsvetenskap och de har ett tätt samarbete med livsmedelsföretagen. Entreprenörer, forskare och företagare kan mötas för att utveckla en livsmedelsproduktion där allt i tillverkningsprocessen tas tillvara och inget går till spillo.  

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne är en sammanslutning av beslutsfattare från näringsliv och offentlig sektor som vill utveckla Skåne mot en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt. Region Skåne har ordförandeskapet i FIRS samt står för sekretariatsfunktionen.


Publicerat

i

av

Etiketter: