Nya lärdomar från test av heldygnsmatkasse på servicehus

Utmaningarna med att erbjuda äldre på serviceboende en behovsanpassad heldygnsmatkasse har visat sig vara flera. Men den pilot som Nollvisionen för undernäring hos äldre genomförde i slutet av 2020 har samtidigt gett många positiva resultat och viktiga lärdomar. Dessa presenteras nu i sin helhet när vi publicerar rapporten “Test av heldygnsmatkasse på servicehus”.

Sammanfattning av innehållet i rapporten

Under en 6-veckorsperiod i november och december 2020 testades så kallade behovsanpassade heldygnsmatkassar till äldre boende på två servicehus i Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm. Matkassens innehåll var utformat utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för äldre med nedsatt aptit och innehöll färdiga måltider tillagade av Compass Group, samt de två kommunernas egna kök. Findus och Orkla Foods Sverige bidrog även med vissa produkter. Utöver frukost, lunch och middag innehöll matkassen dessutom eftermiddagsfika och kvällsmål, samt näringsberikad fruktdryck. 

Bakgrunden till denna pilot är en hypotes om att denna typ av insats ska ge positiva hälsofördelar för äldre i risk för undernäring. Målsättningen med just denna pilot var framförallt att samla kunskap om hur äldre önskar och klarar av att äta och att öka intresset, kunskapen och engagemanget om mat och måltid hos personalen på servicehusen. Självklart hoppades vi även på att kunna se positiva hälsoeffekter bland deltagarna.

Hälsoeffekten är svår att utvärdera

I efterhand är insatsens effekt på deltagarnas hälsa dock inte helt enkel att utvärdera, bland annat eftersom insatsen endast pågick under 6 veckor. Samtliga deltagare i Kävlinge gick förvisso upp i vikt under piloten, men vissa deltagare i Enskede-Årsta-Vantör tappade istället i vikt. Dessutom var viktförändringarna relativt små och kan ha berott på andra omständigheter än heldygnsmatkassen. Personalen på båda servicehusen vittnar dock om att de har upplevt att pilotdeltagarna har varit piggare och haft större aptit än vanligt under piloten. 

Individanpassning och coronapandemin har varit utmanande

Andra utmaningar från piloten, utöver att utvärdera matkassens effekt på deltagarnas hälsa, var exempelvis att kunna erbjuda ett måltidsupplägg som passade alla deltagarna. Detta gäller både fysiska näringsbehov och förutsättningar, samt preferenser om vad, hur och när man vill äta. Självklart har även coronapandemin varit en enorm utmaning för genomförandet av piloten, och vi är verkligt tacksamma till den väldigt engagerade personalen på de två servicehusen, som verkligen har gjort sitt yttersta för att få denna pilot att flyta på så bra det bara går.

Viktigaste lärdomen: Matkassen inspirerar!

Efter avslutad pilot så rekommenderar all intervjuad personal att heldygnsmatkassar bör fortsätta att erbjudas till äldre i kommunen eller stadsdelen. Det kanske viktigaste resultatet och lärdomen från denna pilot är att testet med heldygnsmatkassen verkar ha inspirerat både personal och de äldre deltagarna till nytänk vad gäller mat och måltider. Att få testa något nytt och spännande tycks ha varit väldigt positivt för alla inblandade och vår förhoppning är att insatsens positiva avtryck fortsatt ska leva kvar på servicehusen. 

Rapporten “Test av heldygnsmatkasse på servicehus”

I rapporten “Test av heldygnsmatkasse på servicehus” presenteras lärdomar, insikter och slutsatser från piloten i sin helhet. Där finns även upplägget och genomförandet av piloten beskrivet i detalj, samt kvalitativa och kvantitativa resultat i form av t.ex. utvärdering av måltiderna, deltagarnas viktutveckling samt intervjuerna med personal och pilotdeltagare.

Ladda ner hela rapporten här: Test av heldygnsmatkasse på servicehus

Nästa steg för Nollvisionen

Baserat på alla de insikter som erhållits genom denna första delpilot kommer vi under hösten 2021 att genomföra nya delpiloter i våra två innovationskommuner som en del av vår pilot 2: Behovsanpassade matkassar för hela dygnet. Vi kommer då att fokusera på seniorer som bor i ordinärt boende och kommer då bland annat att titta närmare på möjligheten att erbjuda dessa mellanmålslösningar, samt utökad valmöjlighet vid måltidsprenumeration.

För ytterligare information, kontakta


av

Etiketter: