Vad gör Livsmedelsakademin?

Livsmedelsakademin skapar förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom mat, dryck och måltid. Vi representerar och stöttar våra 150 partners och medlemmar i utvecklingen av en hållbar livsmedelsnäring. Vi skapar innovativa modeller som utmanar etablerade mönster och arbetssätt. Vi driver projekt, bygger nätverk och skapar mötesplatser som genomsyras av gränsöverskridande samarbete och öppen innovation. Dessutom erbjuder vi kompetensutveckling och genomför trendspaningar för att lyfta kunskapsnivån i livsmedelsnäringen.

Livsmedelsakademin driver ett gränsöverskridande arbete genom olika nätverk, mötesplatser, utbildningar, AfterWork och samarbeten i syfte att göra livsmedelsnäringen attraktiv att arbeta i och forska kring.

Nedan presenterar vi några exempel på pågående eller tidigare genomförda aktiviteter, nätverk och mötesplatser, utbildningsprogram och aktiviteter för kompetensutveckling.

Alumninätverket

Alumninätverket bygger på att samla före detta medlemmar i Studentnätverket, vårt traineeprogram och Framtidens ledare samt andra unga kollegor som är eller varit engagerade i Livsmedelsakademin. Personerna som är med i Alumninätverket representerar flera olika företag och organisationer med kopplingar till livsmedelssektorn, och deras gemensamma nämnare är att de alla är unga och intresserade av utveckling och innovation i mat och måltidsbranschen.

Digest Innovation

Digest Innovation är ett samarbete mellan Healthy Marketing Team och Livsmedelsakademin som syftar till att mäta innovationsförmågan och innovationskulturen på ett företag. Genom att se vilka olika typer av innovationsprofiler det finns i en grupp kan vi skapa mer innovativa team som bättre komplementerar varandra i innovationscykeln. Vill du veta mer? Kontakta Rolf Bjerndell.

Entreprenörsrådet

Entreprenörsrådets främsta uppgift är att hjälpa entreprenörer som jobbar med mat och livsmedel. Entreprenörsrådet består av ett antal personer med lång bakgrund från såväl industrin som akademin. Vår sammanlagda erfarenhet hjälper entreprenörer att på bästa sätt ”hamna rätt” i de ibland ganska svåröverskådliga ”innovationssystemet” för att de ska nå framgång och tillväxt. Vill du veta mer? Kontakta Rolf Bjerndell.

Framtidens ledare

Framtidens ledare är ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram i Livsmedelsakademins regi i samarbete med Minna Westerlund från Generact AB. Programmet syftar till att stötta och utveckla unga nyblivna ledare eller personer med potential att gå in i en ledarroll och därigenom förse de deltagande företagen med drivna ledare som kan föra livsmedelsbranschen in i framtiden. Nästa omgång av Framtidens ledare startar våren 2020. Hör av dig till Lotta Törner eller Minna Westerlund för mer information.

Handlarnätverket

Handlarnätverket är den naturliga mötesplatsen för utvecklingsfrågor inom skånsk livsmedelshandel. Där samlas engagerade handlare med intresse för att utveckla både sin egen verksamhet och Skåne som matregion. Nätverket är konkurrensneutralt och innehåller handlare från både de stora dagligvarukedjorna och mindre aktörer. Handlarnätverket har varit drivande i att utveckla konceptet Smaka på Skåne — Närproducerat och noga utvalt. Vill du veta mer? Kontakta Elin Pettersson 070362 22 26.

HR Innovation Team

HR Innovation Team drivs av HR-nätverket, där man arbetar med gemensamma frågeställningar på ett gränsöverskridande vis. Detta sker i samarbete med Minna Westerlund, Generact AB, som coachar och leder deltagarna genom programmet. Detta är exklusivt för deltagarna i HR-nätverket, vilket kräver ett partnerskap i Livsmedelsakademin.

HR-nätverket

HR-nätverket samlar HR- och personalansvariga i våra partnerföretag. Nätverket fungerar som en arena för erfarenhetsutbyte kring branschens karriär- och arbetsplatsfrågor. I HR-nätverket koordineras bland annat våra unika kompetensutvecklingsprogram som HR Innovation Team, Framtidens ledare och Open Innovation Training Programme.

Innovationsgille

Ett innovationsgille arrangeras när ett område med stark innovationspotential har identifierats och där samverkan mellan olika aktörer krävs. Utifrån en inledande konkret berättelse, arbetar man dialogbaserat med att utbyta erfarenheter, reflektera över sin egen och andras roll och genom praktisk handling starta arbetet med att utveckla nya produkter, koncept och tjänster inom det aktuella fältet.

Innovationstrainee

Livsmedelsakademins innovationstraineer arbetar med frågor som rör innovationsarbete och rör sig fritt mellan de olika avdelningarna på ett företag. Som partner kan du få möjlighet att ta del av en trainee som kan lösa ett befintligt problem samtidigt som traineen granskar om bakomliggande förutsättningar finns på plats i företagets struktur. Läs mer här

Måltidsglädje för äldre

Måltidsglädje för äldre är en utbildningssatsning som sker i samarbete med Livsmedelsakademin riktad mot kommuner och äldreboenden. Satsningen förstärker och påminner personal och ledning som arbetar med och påverkar de äldres måltider om hur viktig måltiden är för de äldres livskvalitet.

Måltidsglädje på sjukhus

Måltidsglädje på sjukhus var ett pilotprojekt som Livsmedelsakademin projektledde på uppdrag av Region Skåne. Syftet var att skapa en överlägsen helhetsupplevelse för de som konsumerar sjukhusmat, samtidigt som kostnaderna förblir låga. Ladda ner vår vision Mer måltidsglädje på sjukhus.

Matforskarnätverket

Matforskarnätverket stimulerar och stödjer forskning om mat genom att erbjuda en plattform för flervetenskapliga kontakter. Nätverket har idag över 140 medlemmar. Vill du veta mer? Kontakta Håkan Jönsson.

FoU-nätverket

FoU-nätverket, som också kallar sig Matpratarna, är en kvalificerad mötesplats för forsknings- och utvecklingsansvariga på Livsmedelsakademins partnerföretag. Syftet med nätverket är att tackla gemensamma utmaningar för att skapa mervärden och öka näringens innovationskraft. Vill du veta mer? Kontakta Håkan Jönsson.

Open Innovation Training Programme

Open Innovation Training Programme är ett unikt utvecklingsprogram för unga talangfulla medarbetare i ett gränsöverskridande samarbete kring öppen innovation, förnyelse och innovation. Det finns ett stort behov av personer som förstår och kan orientera sig och dra nytta av de förändringarna som sker i samhället, på marknaden och bland kunder och konkurrenter. Genom att delta i detta program får medarbetaren inte bara ny kunskap utan även ett nätverk och verktyg för att arbeta vidare med dessa frågor inom organisationen.  Vill du veta mer? Läs mer här

Politikernätverket

Politikernätverket samlar politiker och högre tjänstemän från skånska kommuner och fungerar som en plattform för möten mellan näringsliv och kommuner som kan utveckla nya samarbeten och skapa nya förutsättningar för framtidens offentliga mat.

Skånes Matfestival

Skånes Matfestival är regionens mest spännande och smakrika festival som Livsmedelsakademin startade 2014. Från och med 2017 drivs festivalen av Matfestivalen i Skåne ekonomisk förening. Här samlas små och stora producenter som tillsammans bjuder festivalbesökarna på interaktivitet, innovation, mångfald och kunskapshöjande aktiviteter, allt med syftet att driva den gastronomiska utvecklingen framåt. Det är en mötesplats för branschen och en smakrik och fin festival för alla matintresserade. Läs mer på festivalsajten.

Skånsk Dryckesstrategi

För att göra Skåne till en kulinarisk frontregion räcker det inte att vi enbart satsar på att lyfta maten som produceras här. Dryckerna är lika viktiga för att vi ska kunna sticka ut på den gastronomiska världskartan. 2013 har vi genom Smaka på Skåne tagit fram en skånsk dryckesstrategi som ska uppfylla visionen om att Skåne ska vara Nordens ledande dryckesregion 2020. Arbetet med drycker fortskrider under 2017. Ladda ner Skånsk Dryckesstrategi 2013-2020. Vill du veta mer? Kontakta Jannie Vestergaard.

Smaka på Skåne – Export

Export är en viktig faktor i utvecklingen av Skåne som en kulinarisk frontregion. För skånska matföretag som vill dra nytta av utvecklingen och bredda sin marknad kan Smaka på Skåne fungera som ett stöd på vägen. Smaka på Skåne erbjuder löpande kompetensutveckling inom export tillsammans med samarbetspartners.

Grow International Southern Sweden är ett gränsöverskridande projekt där Livsmedelsakademin jobbar tillsammans med Invest in Skåne, Packbridge, Industrikluster IUC Syd och CLUK. Här jobbar livsmedelsföretag tillsammans med förpackningsindustrin och tillverkande industrin i ett behovsanpassat projekt med fokus på utbildning och coachning utifrån företagens individuella behov. Läs mer på Smaka på Skånes webb eller kontakta Jannie Vestergaard: jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se

Smaka på Skåne – Nya Skånska Köket

Med initiativet Nya Skånska Köket vill Smaka på Skåne uppmuntra skånska kockar och mathantverkare att tillsammans lägga grunden för Skånes kulinariska profil. Läs mer på Smaka på Skånes webb.

Studentnätverket

Studentnätverket består av unga och ambitiösa högskole- och universitets-studenter som vill arbeta inom livsmedelsnäringen. Deras idéer och arbete är grunden för utvecklingen av Livsmedelsakademins satsningar på att göra näringen till en attraktiv arbetsplats. Genom studiebesök, vd-träffar och andra aktiviteter får studenterna ett stort kontaktnät i branschen redan innan de har tagit examen. Vill du vara med i Studentnätverket? Läs mer här eller kontakta Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin

Uppströms innovation

Genom att aktivt arbeta för ökad innovationsförmåga hos lantbruken och råvaruproducenterna kan vi stimulera svenskt lantbruk att skapa innovativa värdeskapande råvaror direkt till konsumenter både i privat och offentlig sektor. Tillsammans med nyckelintressenterna LRF, Region Skåne, LTH och SLU samt partners och medlemmar har vi som målsättning att markant öka framtagandet av unika råvaror som ska tillgodose högt ställda krav på nutritionell kvalitet, näringsinnehåll och samtidig kvalitetssäkring och spårbarhet. Vill du veta mer? Kontakta Rolf Bjerndell.

Vd-nätverket

Vd-nätverket träffas cirka sex gånger per år, och består av aktiva vd:ar i Livsmedelsakademins partnerföretag. Vd-nätverket är en informell mötesplats som också ger inblick i de andra företagsledarnas verksamhet och företag. Vi bjuder in intressanta gäster och föredragshållare, men framför allt driver vi frågor som är gemensamma och långsiktiga för att skapa tillväxt och göra livsmedelsnäringen konkurrenskraftig. Exempel på sådana frågor är kompetensförsörjning, ledarutveckling, digitalisering, utvecklingen av maten i offentlig sektor med mera.

INCluSilver

Med 3,5 miljoner i innovationscheckar och ett konsortium med nio olika länder bakom sig, har Livsmedelsakademin lead i ett stort EU-projekt som ska ge bättre mat för de äldre.
Under tre år ska vi utveckla nya livsmedel, men också produkter och tjänster för en åldrande befolkning i Europa. INCluSilver och Livsmedelsakademin söker nu samarbete med duktiga spännande entreprenörer och företag i hela Sverige. Läs mer här, ansök på INCluSilvers hemsida eller kontakta Magnus Lagnevik.

Skåne samverkar

Smaka på Skåne startade i början av 2017 en satsning med fokus på samverkan, korta leveranskedjor, ökad förädlingsgrad och stärkt entreprenörskap. Arbetet bygger vidare på vad Smaka på Skåne tidigare gjort, men är en vidareutveckling då tiden är mogen för producenter att samverka på en mängd olika sätt, för att nå marknaden och skapa nya produkter. Projektet jobbar med ökad kvalitet och ökad förädlingsgrad, transparens samt kvalitets och ursprungsmärkningar för regional mat och dryck.
Vi vill även understödja ett bättre, starkare samarbete mellan olika delar av värdekedjan och genom innovativa distributions- och logistiklösningar bidrar vi tillatt skapa korta leveranskedjor. Projektet avslutades 2019.

Färsk fisk från hav till bord

Lokala kustfiskare, levande fiskehamnar och möjligheter att köpa färsk fisk från våra angränsande havsområden är av stor betydelse för livskvaliteten i Skåne. Under 2018 – 2020 driver därför Livsmedelsakademin och Marint centrum i Simrishamn ett projekt för att stärka efterfrågan på lokalt landad fisk, utveckla kompletterande affärsmodeller och marknadskanaler, öka kunskapen om fisk som livsmedel.  Vi gör det genom att utveckla kanaler för försäljning och samarbetet med de aktörer som säljer landsbygdens produkter till restauranger, butiker och offentlig sektor.

Läs mer och engagera dig här