Nollvisionen för undernäring hos äldre - en nationell strategi och handlingsplan

Så många som sex av tio över 65 år är eller riskerar att bli undernärda. Förutom det personliga lidandet  för hundratusentals svenskar, orsakar det tiotals miljarder i ofta onödiga samhällskostnader. Livsmedelsakademin har nu, tillsammans med Kävlinge Kommun, Orkla, Fazer Food Services, Findus, Oatly, Region Skåne och Kristianstad Högskola fått i uppdrag att utveckla en strategi för hur vi kan nå en nationell nollvision för undernäring hos äldre.

 

Engagera er i projektet – gå med i vår LinkedIn grupp eller kontakta oss här.

  • – Personlig hälsa och offentlig måltid –

Ett komplext pussel att lägga

Undernäring leder till ett högt individuellt lidande och den drabbade har högre risk att få sjukdomar som kräver medicinering, fallskador, trycksår, infektioner, försämrad psykisk hälsa och har sammantaget fyra gånger så hög risk att dö i förtid. För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal.

Som ett tydligt exempel på problemets omfattning kring undernäring kan vi ta upp fallolyckor, som är ett stort samhällsproblem. Drygt 1 000 personer om året dör och över 70 000 skadar sig allvarligt till följd av fallolyckor. Det är många, många fler än i bilolyckor med dödligt utfall. Det finns studier som pekar på att förekomsten av fallolyckor och andra komplikationer är tre till fyra gånger så hög hos undernärda patienter som hos välnärda.

Förutom ett mänskligt lidande kostar fallolyckor vården drygt 11 miljarder kronor/år. Då är inte kostnaderna för omsorgen inräknade. Tänk om allt detta lidande kunde undvikas, och resurserna istället gå till preventiva åtgärder, bättre omvårdnad och godare, tillgängligare måltider!

– Undernäring är ett komplext problem. Det kan bero på sjukdomar, bristande aptit, att inte få den mat man vill ha eller behöver, för lång nattfasta, ensamhet eller depression. Ibland är det flera av dessa faktorer som sammantaget gör att den äldre inte får i sig tillräckligt med näring. Därför går det inte att hitta en lösning som passar alla, systemet måste individanpassas. Olika delar av den offentliga sektorn och den privata måste samarbeta med de äldre i fokus, säger Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin.

Från kartläggning till nollvision

Kunskapen om undernäring hos äldre är hög i Sverige idag, men för att kunna nå en nollvision krävs nya samarbeten över gränserna med individen i absolut centrum. Sommaren 2019 ska en strategi för fortsatt arbete presenteras för Vinnova, som tilldelat uppdraget. Därefter ska strategin omsättas i en nationell handlingsplan som involverar kommuner, sjukvård, livsmedelsföretag, intresseföreningar, forskning och entreprenörer i hela Sverige.

Projektet startar med en kartläggning av problemen och vilka hinder som står i vägen för att få bort orsakerna till undernäringen på kort och lång sikt. Utgångspunkten för detta blir Kävlinge kommun som är mycket engagerade i frågan och som har god insikt i dess komplexitet. Därefter samlas alla de parter som är direkt berörda av problemen, för att diskutera hur man tillsammans kan arbeta för att bygga bort undernäringen. Det kan handla om att länka samman system och organisationer runt den enskilda människan, införa innovativa livsmedel, ta fram sociala lösningar som t.ex. måltidsvänner, eller att designa digitala mät- och uppföljningsinstrument.

De potentiella lösningarna som utvecklas runt de äldre i Kävlinge kommun kan komma att testas och genomföras i andra kommuner. Satsningen är nationell – och visionen likaså.

LinkedIN-gruppen för Nollvisionen

Nollvisionen för Undernäring hos äldre – summering

 

Korta fakta om undernäring hos äldre

Nästan 20% av Sveriges befolkning är över 65 år.

I Sverige finns idag cirka 250 000 äldre över 65 år med hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas.

Av dessa är i genomsnitt 16 % (39 500) undernärda, och 117 500 (46 %) riskerar att bli det.

De flesta med risk för undernäring, 95% av alla äldre i Sverige, bor hemma utanför vårdens insyn.

Sjukhusvistelsen för en undernärd patient är ca 3,4 dagar längre än för en välnärd patient.

En undernärd patient kostar 10 000 kronor mer att vårda per dygn än en välnärd patient.

Undernäringen inom vård och omsorg kostar i runda tal dubbelt så mycket som övervikt.

Idag får bara ca var femte som är i riskzonen för undernäring hjälp.

Engagera dig!

I projektets LinkedIN-grupp kan du delta i debatten, diskutera viktiga frågeställningar, följa uppdateringar i projektet och knyta kontakter med andra. Välkommen!

LinkedIN-gruppen för Nollvisionen

Nollvisionen för Undernäring hos äldre – summering

Livsmedelsakademin på twitter

SPF Seniorerna + Nutritionsnätverkets rapport ”Det undernärda Sverige

SLV: Bra måltider i äldreomsorgen

SLV: Bättre måltider i äldreomsorgen

Socialstyrelsen – Att förebygga och behandla undernäring

Skånes Livsmedelsstrategi

 

Kontakta oss för mer information eller deltagande!

För pressfrågor – Lotta Törner, lotta.torner@livsmedelsakademin.se

För deltagande – Per Simonsson, per.simonsson@livsmedelsakademin.se

För projektfrågor – Martina Avasoo-Barte, martina.barte@livsmedelsakademin.se