Nollvision för Undernäring

Undernäring leder till ett högt individuellt lidande och den drabbade har högre risk att få sjukdomar som kräver medicinering, fallskador, trycksår, infektioner, försämrad psykisk hälsa och har sammantaget fyra gånger så hög risk att dö i förtid. För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal.

Som ett tydligt exempel på problemets omfattning kring undernäring kan vi ta upp fallolyckor, som är ett stort samhällsproblem. Drygt 1 000 personer om året dör och över 70 000 skadar sig allvarligt till följd av fallolyckor. Det finns studier som pekar på att förekomsten av fallolyckor och andra komplikationer är tre gånger så hög hos undernärda patienter som hos välnärda. Förutom ett mänskligt lidande kostar fallolyckor samhället drygt 14 miljarder kronor/år och beräknas uppgå till 22 miljarder kronor/år vid 2050 om inte insatser sätts in. Då är inte kostnaderna för primärvården inräknade. Tänk om allt detta lidande kunde undvikas, och resurserna gå till t.ex. bättre omvårdnad eller måltider istället!

– Undernäring är ett komplext problem. Det kan bero på sjukdomar, bristande aptit, att inte få den mat man vill ha eller behöver, för lång nattfasta, ensamhet eller depression. Ibland är det flera av dessa faktorer som sammantaget gör att den äldre inte får i sig tillräckligt med näring. Därför går det inte att hitta en lösning som passar alla, systemet måste individanpassas. Olika delar av den offentliga sektorn och den privata måste samarbeta med de äldre i fokus, säger Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin.

Från kartläggning till nollvision

Kunskapen om undernäring hos äldre är hög i Sverige idag, men för att implementera nollvisionen krävs nya samarbeten över gränserna. Sommaren 2019 ska en strategi för fortsatt arbete presenteras för Vinnova, som tilldelat uppdraget. Därefter ska strategin omsättas i en nationell handlingsplan som involverar kommuner, sjukvård, livsmedelsföretag, intresseföreningar, forskning och entreprenörer i hela Sverige.

Projektet startar med en kartläggning av problemen och vilka hinder som står i vägen för att få bort undernäringen på kort och lång sikt. Utgångspunkten för detta blir Kävlinge kommun som redan kommit en bit i arbetet mot undernäring och som har god insikt i dess komplexitet. Därefter samlas alla de parter som är direkt berörda av problemen, för att diskutera hur och man tillsammans kan arbeta för att bygga bort undernäringen. Det kan handla om att länka samman system och organisationer runt den enskilda människan, införa innovativa livsmedel, ta fram sociala lösningar som t.ex. måltidsvänner, samt designa digitala mät- och uppföljningsinstrument.

De potentiella lösningarna som utvecklas runt de äldre i Kävlinge kommun kan komma att testas och genomföras i andra kommuner. Satsningen är nationell – och visionen likaså.

Korta fakta om undernäring hos äldre

  • I Sverige finns idag cirka 253 000 äldre över 65 år med hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas.

Av dessa är i genomsnitt 16 % (39 500) undernärda, och 117 500 (46 %) riskerar att bli det.

En undernärd patient kostar 10 000 kronor mer att vårda per dygn än en välnärd patient

Samhällskostnaderna för undernäringens direkta och indirekta följder uppgår till många miljarder kronor per år

Idag får bara ca var femte som är i riskzonen för undernäring hjälp

Undernäring går att behandla och förebygga

 

För mer information om projektet, kontakta:

För pressfrågor – Lotta Törner, lotta.torner@livsmedelsakademin.se

För deltagande – Per Simonsson, per.simonsson@livsmedelsakademin.se

För allmänna frågor – Martina Avasoo-Barte, martina.barte@livsmedelsakademin.se