Hur kan mångfald bidra till en kulinarisk profil?

Hur kan vi ta till vara på Skånes etniska mångfald i utvecklingen av Skåne som kulinarisk region? Detta var den frågeställning som vi bad en studentgrupp sätta tänderna i.

Under våren har en studentgrupp från Lunds Universitets utbildning Master of Applied Cultural Analysis arbetat för Smaka på Skåne. Uppdraget har varit att undersöka hur vi bättre tar till vara på den etniska mångfalden i utvecklingen av Skåne som kulinarisk region.

Den internationella gruppen har bestått av Renee Gonzales från USA, Ingeborg de Vries från Nederländerna och Audur Vidarsdottir från Island. Under fyra månader har gruppen bland annat utfört multikulturella cook-alongs, netnografiska studier och djupintervjuer med skånska företag och organisationer.

– Vi har studerat ett antal aktörer och identifierat att det finns intressanta skillnader mellan de aktörer som har tydliga entreprenöriella ansatser och de med tydliga sociala ansatser, berättar Renee Gonzales.

– Och vårt viktigaste resultat är att vi anser att Skåne behöver bli bättre på att kombinera just entreprenöriella och sociala ansatser för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för innovation och tillväxt, fortsätter Ingeborg de Vries.

Smaka på Skånes verksamhetsansvariga Jannie Vestergaard var inspirerad av resultatet och höll med studenterna om att relationen mellan entreprenöriella och sociala ambitioner är väldigt intressant.

– Jag är glad över att studenterna presenterade ett konkret verktyg som vi framöver kan använda för att sätta aktörers entreprenöriella och sociala ansatser i relation till varandra, säger Jannie.

Ambitionen är att utifrån studenternas arbete utveckla projekt som främjar innovation och mångfald i Skånes kulinariska profil. Men för att lyckas med detta måste vi se till så att det finns utrymme för nya aktörer här i Skåne… Renee Gonzales avslutade presentationen med att ställa frågan:

– Hur villiga är egentligen skåningarna att dela med sig av sin mylla..?

Håkan Jönsson, som arbetar både som lärare på utbildningen och för Smaka på Skåne, tycker det är en både berättigad och provocerande fråga:

– Jag tror att vi måste våga bli mycket mer inkluderande både vad gäller tillgång till odlingsbar mark och till förädling och distribution om vi skall kunna ta tillvara kraften hos nya skåningar, säger han. Men om vi vågar har vi en unik chans att uppdatera vår kulinariska profil utan att för den skull tappa fotfästet i den skånska myllan.