10 tips för ökad måltidsglädje i skolor

Maten i våra skolor håller idag oftast hög kvalitet och utvecklingspotentialen ligger snarare i måltidsmiljön och att börja se mat och måltid som en resurs i skolors pedagogiska verksamhet. Men hur gör man det? Nu släpper Livsmedelsakademin handboken 10 tips för ökad måltidsglädje för barn & unga. Här samlas handfasta tips på hur skolor och kommuner kan arbeta för att förbättra måltidsmiljön, förbättra de vuxnas närvaro i matsalen och öka samarbetet mellan pedagoger och måltidspersonal.

Under 2015 har Livsmedelsakademin drivit projektet Måltidsglädje för barn & unga, som har fokuserat på att stötta och inspirera skolledare i skånska kommuner i deras arbete med skolmåltiden. Arbetet har genererat spännande resultat ute i respektive kommun, exempelvis i form av matrelaterade temadagar ökad kunskap om matens betydelse för hälsan och en trevligare måltidsmiljö.

– Med små, enkla medel har vi kunnat förändra miljön i vår matsal. Det har verkligen blivit ett rejält ansiktslyft och allt som behövdes var ett par fräscha ögon utifrån, berättar Catharina Rooth, skolledare på Västerskolan, Östra Göinge Kommun

Dessutom har erfarenheterna från projektet sammanställts i handboken 10 tips för ökad måltidsglädje för barn & unga.

– Det kändes viktigt för oss att kunna sprida våra lärdomar och erfarenheter till fler än de skolor som har engagerats i projektet. Framförallt nu när resultaten blev så bra, säger Amanda Magnusson som tillsammans med Lill Spenninge har arbetat med projektet.

Ett viktigt fokusområde för att utveckla skolmåltiden och skolan i stort är att stötta och inspirera skolledare i deras arbete med skolmåltiden, och det är just detta som Livsmedelsakademin har fokuserat på under året. Man har med hjälp av skolledare identifierat tre viktiga utvecklingsområden, nämligen måltidsmiljön, samarbetet mellan kökspersonal och pedagoger, samt vuxnas närvaro i måltidssituationen. I den nya handboken presenteras 10 handfasta tips på hur skolor kan göra för att förbättra sitt arbete med mat och måltiden.

– Det kan handla om så enkla saker som att sätta matgästerna i fokus, istället för att bara tänka flöden och logistik, att använda måltiden som hjälpmedel för ökad integrationen eller att schemalägga lunchen, för att minimera stressfaktorer och använda måltiden som ett pedagogiskt hjälpmedel, berättar Amanda.

På torsdag den 21 januari presenteras resultaten från projektet för nätverket Måltidsglädje för barn och unga på Högskolan i Kristianstad.

– Vi kommer då visa på konkreta exempel och verktyg för hur skolor kan arbeta för att öka måltidsglädjen. Vår ambition är att öka engagemanget för måltiden och dess stora potential, säger Lill Spenninge, måltidsinspiratör för Måltidsglädje.

Kontakt
Amanda Magnusson, kommunikationsansvarig, 0705-86 32 71,  amanda.magnusson@livsmedelsakademin.se
Håkan Jönsson, ordförande i styrgruppen för Måltidsglädje för Barn & Unga, 0733-60 35 21,  hakan.jonsson@livsmedelsakademin.se

Om Måltidsglädje för Barn & Unga
Måltidsglädje för barn & Unga startade som Skånsk skolmatsakademi, på initiativ av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Det övergripande målet med arbetet är att minska ohälsa, bidra till goda kostvanor, samt att använda mat och måltid som resurs i skolors och förskolors arbete med att uppnå målen för verksamheten. Nätverket skall sprida kunskap och vara en motor för utvecklingen av maten i skolan, både vad gäller skolmåltiden och matens och måltidens roll i den pedagogiska verksamheten.
Arbetet har de senaste åren letts av en styrgrupp med Håkan Jönsson (Livsmedelsakademin) som ordförande, med representanter från Region Skåne (Sara Anderhov), Kommunförbundet Skåne (Ingela Sjöberg), Högskolan Kristianstad (Johanna Gerberich), Kostchefer (Lise-Lotte Lundin Petersson), Kockar (Jessica Gren), Skolledare (Maria Klich), Barnhälsovården (Mariette Derwig) samt Skolhälsovården (Agnetha Fredin). Verksamheten har finansierats av Region Skåne med medel inom regionala utvecklingsstrategin.

Ladda ner den nya handboken.

Om Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster.Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen.Livsmedelsakademin skapar framtidens livsmedels- och måltidsnäring. Läs mer på www.livsmedelsakademin.se